REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO POMOCUKRAINIE.PL

prowadzonego przez

Polską Prowincję Zakonu Kaznodziejskiego (Dominikanów)

 1. DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. MATERIAŁY INFORMACYJNE – wszelkie treści informacyjne, obejmujące m.in. materiały tekstowe, audiowizualne, zdjęcia, artykuły tematyczne itp., dostępne w Serwisie Internetowym.
 2. BLUE MEDIA – operator płatności – spółka pod firmą Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561, kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości).
 3. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Serwisu internetowego.
 4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rad (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy należący do Prowincji, dostępny pod adresami internetowymi:  www.pomocukrainie.dominikanie.pl; www.helpuraine.dominikanie.pl; www.aiderukraine.dominikanie.pl; www.aydaucrania.dominikanie.pl; www.aiutoucraina.dominikanie.pl; www.hilfeukraine.dominikanie.pl  
 6. WPŁAĆ TERAZ – Usługa Elektroniczna dostępna dla wszystkich Użytkowników, umożliwiająca dokonanie darowizny pieniężnej za pośrednictwem dedykowanej funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 7. WYŚLIJ POMOC – Usługa Elektroniczna dostępna dla wszystkich Użytkowników, umożliwiająca dokonanie darowizny rzeczowej wymienionych w Serwisie Internetowym rzeczy poprzez ich przesłanie Prowincji.
 8. KLASZTORY NA UKRAINIE – Usługa Elektroniczna dostępna dla wszystkich Użytkowników, umożliwiająca lokalizację klasztorów zakonu Dominikanów na terytorium Ukrainy, za pośrednictwem dedykowanej funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 9. MODLITWA – Usługa Elektroniczna dostępna dla wszystkich Użytkowników, umożliwiająca dobrowolne oznaczenie przez Użytkownika swojej lokalizacji wraz z poinformowaniem o jego modlitwie w intencji Ukrainy, za pośrednictwem dedykowanej funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 10. UMOWA O USŁUGĘ ELEKTRONICZNĄ – umowa w przedmiocie świadczenia przez Prowincję na rzecz Użytkownika poszczególnych Usług Elektronicznych, stanowiąca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Prowincję na rzecz Użytkownika zgodnie z Regulaminem.
 12. PROWINCJA – Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego (Dominikanie), ul. Freta 10, 00-227 Warszawa
 13. USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM RYNKOWYM – ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 14. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 15. UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych świadczonych przez Prowincję za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 16. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa:
  1. generalne zasady oraz warunki funkcjonowania i korzystania z Serwisu internetowego,
  2. rodzaje i zakres Usług Elektronicznych świadczonych przez Prowincję za pośrednictwem Serwisu Internetowego,
  3. warunki świadczenia przez Prowincję za pośrednictwem Serwisu internetowego Usług Elektronicznych,
  4. warunki zawierania i rozwiązywania Umów o Usługę Elektroniczną,
  5. tryb postępowania reklamacyjnego,
  6. zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników,
  7. warunki zmiany Regulaminu,
  8. sposoby kontaktu z Prowincją.
 2. Właścicielem Serwisu internetowego jest Prowincja.
 3. Regulamin jest udostępniany przez Prowincję w Serwisie internetowym. Udostępniony przez Prowincję Regulamin można nieodpłatnie pobrać, utrwalić lub wydrukować.
 4. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu internetowego jako całości oraz ich poszczególnych elementów, w tym wszelkich treści Serwisu internetowego, a także logotypów, oznaczeń, wzorów i znaków należą wyłącznie do Prowincji lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.
 5. W Serwisie Internetowym mogą być publikowane odnośniki, linki lub bannery przekierowujące do innych stron, portali lub serwisów internetowych, w szczególności Google Maps. Odpowiedzialność za treści publikowane na stronach, portalach lub serwisach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jak również za przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających te strony, portale lub serwisy, ponoszą podmioty nimi zarządzające.
 6. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO. UMOWA O USŁUGĘ ELEKTRONICZNĄ
 1. Prowincja świadczy na rzecz Użytkowników następujące Usługi Elektroniczne:
  1. przeglądanie Materiałów informacyjnych;
  2. Wpłać teraz;
  3. Wyślij Pomoc;
  4. Klasztory na Ukrainie;
  5. Modlitwa.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego oraz świadczonych przez Prowincję Usług Elektronicznych jest dobrowolne.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego oraz świadczonych przez Prowincję Usług Elektronicznych w sposób zgodny z prawem, Regulaminem, oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Prowincji oraz osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest w ramach korzystania z Serwisu Internetowego oraz świadczonych przez Prowincję Usług Elektronicznych do wprowadzania danych zgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym.
 4. W ramach korzystania z Serwisu Internetowego oraz świadczonych przez Prowincję Usług Elektronicznych Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania, przesyłania, rozsyłania, przekazywania, udostępniania i publikowania jakichkolwiek treści i materiałów o charakterze bezprawnym, tj. sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. W szczególności zabronione jest:
  1. dostarczanie, przesyłanie, rozsyłanie, przekazywanie, udostępnianie i publikowanie treści i materiałów zawierających spam, niezamówione informacje handlowe, treści pornograficzne, erotyczne, obsceniczne, wulgarne oraz nawiązujące do religii, wyznania lub przekonań,
  2. umieszczanie treści i materiałów godzących w prawa osób trzecich, w tym w szczególności w prawa na dobrach niematerialnych,
  3. podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ograniczenie lub całkowite uniemożliwienie funkcjonowania Serwisu Internetowego.
 5. Warunkiem korzystania z Usług Elektronicznych, o których mowa w ust. 1 powyżej, jest spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań technicznych niezbędnych do zapewnienia współpracy z systemem teleinformatycznym Prowincji wykorzystywanym przez Prowincję do świadczenia Usług Elektronicznych:
 1. posiadanie  urządzenia elektronicznego (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon itp.) z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox (wersja 17.0 i wyżej), Opera (wersja 12.0 i wyżej), Google Chrome (wersja 23.0 i wyżej), Safari (wersja 5.0 i wyżej), Microsoft Edge (wersja 25.10586.0 i wyżej), o zalecanej minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768,
 2. włączenie w przeglądarce internetowej, o której mowa w lit. a powyżej, możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript,
 3. posiadanie dostępu do poczty elektronicznej.
 1. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej zawarcie Umowy o Usługę Elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z tych Usług Elektronicznych. Rozpoczęcie korzystania z Usług Elektronicznych oznacza złożenie przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się przez Użytkownika z Regulaminem, o akceptacji Regulaminu oraz o zobowiązaniu się Użytkownika do przestrzegania Regulaminu. 
 2. Zawarcie Umowy o Usługę Elektroniczną, której przedmiotem jest Usługa Elektroniczna Wpłać teraz i Wyślij Pomoc następuje w momencie dokonania przez Użytkownika wszystkich wymaganych czynności określonych w Regulaminie dla tych Usług Elektronicznych, co w każdym przypadku oznacza złożenie przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się przez Użytkownika z Regulaminem, o akceptacji Regulaminu oraz o zobowiązaniu się Użytkownika do przestrzegania Regulaminu. 
 3. W przypadkach określonych w Regulaminie, Prowincji przysługuje prawo do zablokowania dostępu Użytkownikowi do określonych Usług Elektronicznych lub ograniczenie zakresu funkcjonalności tych Usług Elektronicznych lub Serwisu Internetowego.
 4. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 5. Warunki korzystania z Usługi Elektronicznej przeglądanie Materiałów informacyjnych:
 1. korzystanie z Usługi Elektronicznej przeglądanie Materiałów informacyjnych polega na zapoznawaniu się z Materiałami informacyjnymi dostępnymi dla każdego Użytkownika,
 2. korzystanie z Usługi Elektronicznej przeglądanie Materiałów informacyjnych jest możliwe zarówno po wejściu na stronę główną Serwisu Internetowego, jak i po przejściu do tematycznych działów i zakładek tego serwisu,
 3. Użytkownik może w dowolnym czasie po rozpoczęciu korzystania z Usługi Elektronicznej przeglądanie Materiałów informacyjnych i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z tej usługi poprzez zamknięcie strony Serwisu Internetowego lub zamknięcie przeglądarki internetowej.
 1. Warunki korzystania z Usługi Modlitwa:
  1. korzystanie z Usługi Elektronicznej Modlitwa polega na:
   1. wpisywaniu w polu Imię – imienia Użytkownika, w polu adres – nazwy miejscowości miejsca zamieszkania Użytkownika,
   2. zaznaczeniu pola „nie jestem robotem” lub o podobnej treści,
   3. wybraniu (kliknięciu) pola akcji „Dołączam do modlitwy”, umożliwiającego zaprezentowanie na mapie lokalizacji (miejscowości), w której Użytkownik odmawia modlitwę w intencji Ukrainy.
  2. Użytkownik może w dowolnym czasie po rozpoczęciu korzystania z Usługi Elektronicznej Modlitwa i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z tej usługi poprzez przesłanie Prowincji prośby o usunięcie umieszczonego przez Użytkownika zgodnie z lit. a) lokalizatora.
 2. Warunki korzystania z Usługi Elektronicznej Klasztory na Ukrainie:
  1. korzystanie z Usługi Elektronicznej Klasztory na Ukrainie polega na zapoznawaniu się z lokalizacją klasztorów Dominikanów zlokalizowanych na terytorium Ukrainy (w postaci lokalizatorów) umieszczonych z wykorzystaniem aplikacji Google Maps,
  2. Użytkownik może w dowolnym czasie po rozpoczęciu korzystania z Usługi Elektronicznej Klasztory na Ukrainie i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z tej usługi poprzez zaniechanie dalszego wykonywania czynności, o których mowa w lit. a powyżej.
 3. Warunki korzystania z Usługi Elektronicznej Wyślij pomoc:
  1. korzystanie z Usługi Elektronicznej Wyślij pomoc polega na:
   1. wybieraniu (klikaniu) pola akcji „Dodaj do listy” dostępnego w Serwisie Internetowym lub w zakładce „Wyślij pomoc” tego serwisu umożliwiającej wybór przedmiotów, które Użytkownik zamierza ofiarować;
   2. zainicjowaniu rejestracji listy przez Użytkownika poprzez wybór (kliknięcie) pola akcji „Zarejestruj moją listę”;
   3. podaniu imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w celu kontaktu w sprawie darowizny rzeczowej ze strony Prowincji;
   4. potwierdzeniu przez Użytkownika rejestracji  listy poprzez wybór (kliknięcie) pola akcji „Potwierdzam zakup i wysłanie przedmiotów z mojej listy”;
   5. nabyciu przez Użytkownika wskazanych na zarejestrowanej liście rzeczy;
   6. zapakowaniu tych rzeczy do paczki i wysłaniu ich do klasztoru w Polsce  na adres: Charytatywni na Freta, ul. Freta 10, 00-227 Warszawa, PL)
  2. Prowincja udziela na adres e-mail wskazany przez Użytkownika potwierdzenia rejestracji listy rzeczy,
  3. Prowincja będzie sukcesywnie dostarczać otrzymane od Użytkowników paczki do odpowiedniego klasztoru na Ukrainie.
  4. Użytkownik może w dowolnym czasie po rozpoczęciu korzystania z Usługi Elektronicznej Wyślij pomoc i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z tej usługi poprzez zaniechanie dalszego wykonywania czynności, o których mowa w lit. a powyżej.
 4. Warunki korzystania z Usługi Elektronicznej Wpłać teraz:
  1. w celu rozpoczęcia korzystania z Usługi Elektronicznej Wpłać teraz należy dokonać:
   1. wybrania (kliknięcia) pola akcji „Wpłać teraz”, umożliwiającego przejście do dedykowanego formularza zamówienia usługi w zakresie obsługi darowizny pieniężnej, 
   2. wybrania metody wpłaty darowizny – przelewem tradycyjnym lub z wykorzystaniem operatora płatności Blue Media,
   3. w przypadku wyboru metody wpłaty darowizny pieniężnej z wykorzystaniem operatora płatności Blue Media wybrania (kliknięcia) pola akcji dostępnego na stronie, na której znajduje się formularz, o którym mowa w pkt. ii powyżej, umożliwiającego wysłanie danych zawartych w tym formularzu do Prowincji i przejście na stronę operatora płatności Blue Media celem dokonania płatności kwoty darowizny,
   4. po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności Blue Media.
  2. wysokość dobrowolnych darowizn dokonywanych w ramach Usługi Elektronicznej Wpłać teraz określa Użytkownik,
  3. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK,
  4. W ramach usługi Wpłać teraz można przekazywać darowizny jednorazowe.
  5. Dane Użytkownika, tytuł, oraz kwota darowizny dostarczane są operatorowi płatności Blue Media przez Prowincję. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez operatora płatności Blue Media wpłaty. Prowincja nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie informatycznym danych z kart płatniczych (kredytowych lub debetowych) Użytkowników. Dane te Użytkownik udostępnia wyłącznie operatorowi płatności Blue Media. Wpłaty Użytkowników są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL szyfrującego informacje dotyczące płatności,
  6. Prowincja i operator Blue Media nie pobierają od Użytkownika opłaty od realizacji darowizny w ramach Usługi Elektronicznej Wpłać teraz. Cała kwota darowizny trafia na konto Fundacji. 
  7. W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zadeklarowana kwota darowizny nie zostanie pobrana.
  8. W procesie płatności operator płatności Blue Media zawiera z Użytkownikiem umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie operatora płatności Blue Media, akceptowanego przez Użytkownika w procesie płatności.
  9. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny, należy je zgłosić Prowincji zgodnie z postepowaniem reklamacyjnym określonym w Regulaminie,
  10. Użytkownik otrzymuje od Prowincji potwierdzenie zawarcia Umowy o Usługę Elektroniczną, przedmiotem której jest Usługa Elektroniczna Wpłać teraz na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail),
 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Prowincja nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez Użytkownika danych Użytkownika podawanych przez niego na potrzeby korzystania z Serwisu Internetowego oraz z Usług Elektronicznych, których podania wymaga Regulamin.
 2. Prowincja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy i utrudnienia w dostępie i korzystaniu z Serwisu Internetowego, które wynikają z problemów w sieci Internet niezależnych od Prowincji.
 3. Prowincja zapewnia sprawność i właściwe funkcjonowanie systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Prowincję do świadczenia Usług Elektronicznych w zakresie koniecznym do należytego dostępu i korzystania z Serwisu Internetowego oraz Usług przez Prowincję przez całą dobę i przez 7 dni w tygodniu. 
 4. Prowincji przysługuje możliwość czasowego zawieszenia działania systemów teleinformatycznych, o których mowa w ust. 3 powyżej, ze względów technicznych (np. konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych), o czym każdorazowo poinformuje Użytkowników z zachowaniem odpowiedniego wyprzedzenia.
 5. Prowincji przysługuje możliwość czasowego lub całkowitego ograniczenia lub wyłączenia Serwisu Internetowego lub określonych jego funkcjonalności, jak również czasowego lub całkowitego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia Usług Elektronicznych.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą oraz prawidłowość wszelkich podawanych przez siebie na potrzeby korzystania z Serwisu Internetowego oraz z Usług Elektronicznych świadczonych przez Prowincję danych, których podania wymaga Regulamin, w tym w szczególności odpowiedzialność za skutki podania tych danych w sposób niepełny lub błędny.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie prawa, w tym naruszenie praw osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem praw na dobrach niematerialnych oraz dóbr osobistych, w następstwie korzystania z Serwisu Internetowego oraz korzystania ze świadczonych przez Prowincję Usług Elektronicznych, w tym w związku z dostarczonymi, przesłanymi, rozesłanymi, przekazanymi, udostępnionymi lub opublikowanymi przez Użytkownika treściami lub materiałami.
 8. Prowincja nie ponosi odpowiedzialności za treści lub materiały publikowane przez Użytkowników w ramach korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przed Prowincję.
 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ORAZ POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu Internetowego lub świadczonych za jego pośrednictwem przez Prowincję Usług Elektronicznych.
 2. Reklamacja, o której mowa w ust. 1 powyżej, może zostać złożona:
  1. drogą mailową (poczty elektronicznej), na adres: [email protected]
  2. pisemnie na adres siedziby Prowincji: Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego, ul. Freta 10, 00-227 Warszawa.
 3. Prowincja zaleca podanie w opisie reklamacji, o której mowa w ust. 1 powyżej:
  1. informacji i opisu okoliczności dotyczących przedmiotu tej reklamacji, w szczególności informacji o rodzaju i dacie wystąpienia zauważonych przez Użytkownika nieprawidłowości,
  2. treść roszczenia (żądania) Użytkownika,
  3. dane kontaktowe Użytkownika składającego tę reklamację, celem ułatwienia i przyspieszenia procesu rozpatrywania tej reklamacji, 

przy czym wszystkie powyższe wymogi stanowią jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, złożonej z pominięciem tych zaleceń.

 1. Prowincja udziela odpowiedzi na reklamacje, o której mowa w ust. 1 powyżej, najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Prowincja uznał reklamację.
 2. Prowincja może zażądać od Użytkownika, który złożył reklamację, o której mowa w ust. 1 powyżej, przedłożenia dodatkowych informacji lub danych, jeżeli reklamacja ta nie zawiera istotnych elementów koniecznych do jej rozpatrzenia. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, termin, o którym mowa w ust. 4 powyżej, może podlegać odpowiedniemu przedłużeniu o termin określony przez Prowincję, który nie może być jednak dłuższy niż 14 dni od dnia przedłożenia przez Użytkownika dodatkowych informacji lub danych. Prowincja informuje Użytkownika, który złożył reklamację, o której mowa w ust. 1 powyżej, o sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym.
 3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez:
  1. wystąpienie do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
  2. wystąpienie do organizacji społecznych, do statutowych zadań których należy ochrona konsumentów,
  3. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
  4. skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ust. 6 powyżej, zawarte są m.in. na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php).
 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Prowincja. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji Umowy o Usługę Elektroniczną. 
 2. Prowincja przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach i zakresie:
  1. Zawarcie i realizacja umowy darowizny (pieniężnej lub rzeczowej) na zasadach określonych w Regulaminie: imię i nazwisko, adres email Użytkownika. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do technicznej obsługi płatności online na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. wypełnienie ciążących na Prowincji obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości) Prowincja przetwarza informacje związane z transakcją, tj. imię i nazwisko, kwotę darowizny, numer konta i adres w przypadku przelewu tradycyjnego na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  3. prowadzenie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej; w przypadku kierowania do Prowincji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej korespondencji, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Prowincji na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  4. prowadzenie kontaktów telefonicznych; w przypadku kontaktowania się z Prowincją drogą telefoniczną, Prowincja może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt telefoniczny, co stanowi prawnie uzasadniony interes Prowincji na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  5. zbieranie danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością Prowincji np. zawieranie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, co w każdym przypadku będzie oparte o prawnie uzasadnionym interesie Prowincji na podstawie prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  6. szacowanie ryzyka i udoskonalanie działalności Prowincji (w tym rozwój świadczonych Usług Elektronicznych, zarządzanie komunikacją), co stanowi prawnie uzasadniony interes Prowincji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  7. żądanie organu władzy publicznej (np. Naczelnika US) do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Prowincji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Prowincji w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku żądania uprawnionego organu władzy publicznej wykonanie obowiązku prawnego nałożonego na Prowincję zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  8. zapewnienie zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami Prowincji w tym zakresie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Prowincji w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Dostęp do danych osobowych Użytkowników posiada: Prowincja, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Prowincję. Prowincja przekazuje dane osobowe Użytkownika (imię i nazwisko, tytuł, oraz kwotę darowizny) operatorowi płatności Blue Media w celach niezbędnych do realizacji płatności. Prowincja może przekazywać dane osobowe Użytkowników podmiotom świadczącym na jej rzecz usługi pocztowe, prawne, księgowe, IT.
 4. Dane przechowywane będą przez okres 5 lat (ustawowy termin dla przedawnienia zobowiązań podatkowych). Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń lub przez okres wskazany w odrębnych przepisach prawa. Prowincja podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: … .
 6. Prowincja dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi, w szczególności zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 7. PLIKI COOKIES
 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego może wiązać się z koniecznością podania swoich danych, takich jak informacje z plików cookies. Korzystając z Serwisu Internetowego Użytkownik może ustawić swoje preferencje plików cookies, w szczególności zgodzić się na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Użytkownik może jednak zawsze kontrolować zainstalowane pliki cookies. Jednak usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania z Serwisu Internetowego, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne.
 2. Powyższa kontrola odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, z której korzysta Użytkownik. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie zapisywania plików cookies dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla Serwisu Internetowego jako konkretnej witryny, a także ich usuwanie.
 3. Pliki cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do komputera lub na inne urządzenie przez serwer obsługujący Serwis Internetowy. Stosowana przez Użytkownika przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do Serwisu Internetowego za każdym razem, kiedy Użytkownik z niego korzysta, dzięki czemu serwer rozpoznaje Użytkownika i pamięta na przykład jego preferencje (odwiedziny lub poprzednie działania). Pliki cookies mogą jednak pobierać dotyczące Użytkownika informacje (np. o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych odwiedzinach Serwisu Internetowego.
 4. Prowincja wykorzystuje pliki cookies trwałe wyłącznie do badania funkcjonalności Serwisu Internetowego także po zakończeniu sesji przez Użytkownika. W przypadku plików sesyjnych są one przechowywane do końca danej sesji Użytkownika.
 5. Prowincja może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkownika.
 6. ZMIANY REGULAMINU
 1. Prowincja może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym:
  1. zmiana zakresu Usług Elektronicznych świadczonych przez Prowincję, w tym dodanie nowych lub usunięcie dotychczasowych Usług Elektronicznych,
  2. zmiana warunków lub sposobów korzystania z Serwisu Internetowego jak również warunków świadczenia przez Prowincję Usług Elektronicznych w związku ze zmianami funkcjonalności, w tym dodaniu nowych lub usunięciu dotychczasowych funkcjonalności,
  3. zmiana warunków świadczenia Usług Elektronicznych świadczonych przez Prowincję, która nie wpływa negatywnie na dotychczasowy ogół praw i obowiązków (sytuację) Użytkownika,
  4. zmiana danych Prowincji lub innych podmiotów wskazanych w Regulaminie,
  5. zmiana przepisów obowiązującego prawa znajdujących zastosowanie do Regulaminu, w tym w szczególności dotyczy wzajemnych praw i obowiązków Prowincji i Użytkownika.
 2. Prowincja informuje Użytkowników o każdej zmianie w Regulaminie poprzez każdorazowe opublikowanie nowej wersji Regulaminu w Serwisie Internetowym.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Prowincję, jednakże nie szybciej niż przed upływem 14 dni roboczych od dnia poinformowania Użytkowników o tej zmianie zgodnie z ust. 2 powyżej. 
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Prowincja nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w przepisach Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

En utilisant le site Web, l'utilisateur peut définir ses préférences en matière de cookies, notamment consentir au placement des cookies décrits ci-dessus sur son ordinateur ou un autre appareil. Le consentement au traitement des cookies est volontaire. Cependant, l'utilisateur peut toujours contrôler les cookies installés. Cependant, la suppression ou le blocage des cookies peut affecter la façon dont vous utilisez le site Web, car certaines de ses zones peuvent devenir inaccessibles.